Disclaimer / Terms & Conditions

Disclaimer

The Hi-Fi Mysteryschool is not responsible for any consequences you, as a website visitor/user, experience while visiting/using the website and/or purchasing the offered products. You have the ultimate responsibility for your own experience or for the experience from the person you represent.

 

General Terms & Conditions

With the use, visit of the website and purchasing of offered products, you are consenting to the terms and conditions.

Copyright & Ownership

The entire contents of the website are subject to copyright, property rights, user rights or other rights of the Hi -Fi Mysteryschool. Your use/visit the website grants you no rights with respect to copyright, ownership, user rights or other rights accruing to the Hi-Fi Mysteryschool. The website and the products are intended for personal, non- commercial use.

It is not permitted to:

  • share the film and music in full length on network designed to share files ( such as peer2peer , torrent , etc.).
  • copy or reproduce sound and image files to donate or sell to third parties.
  • use audio and video files publicly, in a workshop or course without our prior (written) permission .
  • use the content of the website to forego your own revenue without compensation for the Hi-Fi Mysteryschool. For each similar use is an agreement and written consent of the Hi-Fi Mysteryschool needed.
  • (with a purchase or gift) to transfer or copy the contents of the product(s) to a computer, other storage device or any another device.

Liability

The Hi-Fi Mysteryschool is not liable for any damages or consequential damages resulting from the use of the purchased product, or inability to use the product or its performance. The user is responsible for the administration and their own way of using the product.

Warranty, Returns purchase

Within 14 days of receipt you have the right to return the purchase undamaged, the cost of the return shipment comes at your own expense. Within 14 days after revocation of your purchase will receive the purchase price, provided the product is received undamaged. If you have made ​​a mistake in the order, please contact us immediately and your order will be changed. 

If your purchase does not work or is delivered severely damaged, contact us immediately in order to exchange  the purchase after the return in their original packaging. In case of minor damage can in consultation with us the purchase price be deducted. 

Privacy policy

Your personal information will not be shared with third parties and we do everything to protect it. Only with your permission, we use your email address to send you notifications, announcements, messages or newsletters.

Communication with email

The Hi-Fi Mysteryschool can inform you by notification via email or by other reliable method about i.e. your purchase, a newsletter, a general notice on the website, announcements or other information. At any time to you have the option to unsubscribe communicate via email.

Compensation

You agree safeguarding the Hi-Fi Mysteryschool and safeguard them against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys' fees, resulting from any violation of these conditions or any activity related to your account (including negligent or wrongful conduct) by you or any other person accessing the site using your Internet account.

Dermination

The above terms and conditions are applicable to you regarding your access to the website and/or completing the registration or purchasing process. These conditions, or part of it, may be terminated by the Hi-Fi Mysteryschool without notice at any time for any reason. The provisions relating to copyright, trademarks, disclaimer, limitation of liability, indemnification and miscellaneous continue to survive after termination.
 

Nederlandse Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De Hi-Fi Mysteryschool stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die u als websitebezoeker/-gebruiker ervaart van het bezoek, gebruik van de website en/of de aanschaf van de aangeboden producten. U bent de eindverantwoordelijke voor hetgeen u of de persoon die u vertegenwoordigt ervaart.

Algemene voorwaarden

Met het gebruik, bezoek van de website en aanschaf van de aangeboden producten stemt u in met de algemene voorwaarden.

Copyright & eigendomsrecht

De gehele inhoud van de website valt onder de auteursrechten, eigendomsrechten, gebruikersrechten of andere rechten van de Hi-Fi Mysteryschool.

Uw gebruik/bezoek van de website verleent geen rechten aan u met betrekking tot auteurs-, eigendoms-, gebruikersrechten of andere rechten toekomend aan de Hi-Fi Mysteryschool. De website en de aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Het is niet toegestaan om:

  • de film en muziekstukken in volledige lengte te delen op netwerksites bedoeld om bestanden te delen (zoals peer2peer, torrent, etc.).
  • geluids- en beeldbestanden te kopiëren of vermenigvuldigen om aan derden te schenken of te verkopen.
  • geluids- en beeldbestanden publiekelijk, in een workshop of cursus zonder onze voorafgaande (schriftelijke) toestemming te gebruiken.
  • de inhoud van de website te gebruiken om eigen inkomsten te derven zonder compensatie voor de Hi-Fi Mysteryschool. Voor elk soortgelijk gebruik is een overeenkomst en schriftelijke toestemming van de Hi-Fi Mysteryschool nodig.
  • bij aankoop of gift de inhoud van het product over te zetten of te kopiëren naar een computer, een ander opslagmedium of naar een ander apparaat.

Aansprakelijkheid

De Hi-Fi Mysteryschool is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van het verkregen product, of het niet kunnen gebruiken ervan of de prestaties van de producten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer en hun eigen manier van gebruik van het product.

Garantie, Retourneren aankoop

U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst de aankoop onbeschadigd te retourneren, waarbij de kosten van de retourzending voor uw eigen rekening komen. Binnen 14 dagen na herroeping van uw aankoop ontvangt u het aankoopbedrag terug, mits het product onbeschadigd wordt ontvangen en u zich houdt aan het eigendomsrecht en copyright. Als u een fout heeft gemaakt bij het bestellen, neem dan direct contact op en dan wordt uw bestelling aangepast.

Wanneer uw aankoop niet werkt, of ernstig beschadigd wordt afgeleverd, neemt u direct contact op opdat de de aankoop na retournering in de originele verpakking geruild kan worden. Bij sprake van lichte schade kan in overleg het aankoopbedrag in mindering worden gebracht.

Privacy beleid

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden en we doen al het mogelijke om deze te beschermen. Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u van aankondigingen, mededelingen of nieuwsbrieven op de hoogte te stellen.

Communicatie met e-mail

De Hi-Fi Mysteryschool kan u over uw aankoop of andere informatie zoals een nieuwsbrief op de hoogte stellen door middel van een e-mail, een algemeen bericht op de site, of door andere betrouwbare methode. U heeft de mogelijkheid om u te allen tijde af te melden voor de communicatie via e-mail.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord de Hi-Fi Mysteryschool vrij te waren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (met inbegrip van nalatigheid of onrechtmatig gedrag) door u of enige andere persoon toegang tot de site met behulp van uw Internet-account.

Beëindiging

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn voor u van toepassing met betrekking tot uw toegang tot de site en / of voltooiing van de registratie of het aankoopproces. Deze voorwaarden, of een deel daarvan, kunnen door Hi-Fi Mysteryschool zonder opzeggingstermijn worden beëindigd op elk gewenst moment, om welke reden. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, merkenrechten, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en diversen, blijven na beëindiging overleven.